ЦСРГМ

ЛОКАЛНА ПРАВА И УСЛУГЕ

ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ


право на једнократну помоћ;

Једнократна помоћ може се признати у следећим случајевима:

 

1. прибављања личне документације ради остваривања права у области социјалне заштите,

Уз попуњен и потписан захтев за остваривање права на једнократну помоћ за прибављање личне документације ради остваривања права у области социјалне заштите странка је дужна приложити:
1. фотокопију старог личног документа,
2. фотокопију картице текућег рачуна за подносиоца захтева уколико поседује отворен текући рачун,
3. изјаву о сагласности странке за прибављање података по службеној дужности,
Висина једнократне помоћи може бити исплаћена максимално до износа накнаде предвиђене за издавање документације за коју се подноси захтев.

 

2. задовољавања основних животних потреба (набавка намирница, огрева, хигијенски пакет),

Уз попуњен и потписан захтев за остваривање права на једнократну помоћ за задовољавањеосновних животних потреба -набавка намирница странка је дужна приложити:
1. фотокопије важећих личних карата за одрасле чланове заједничког домаћинства,
2. фотокопије легитимација за интерно расељена и избегла лица (или решење о пријему у држављанство), за све чланове домаћинства,
3. уколико супружници, односно ванбрачни партнери не живе заједно правноснажна пресуда о разводу брака и поверавању малолетне деце и висини утврђене обавезе издржавања или доказ да је поступак у току,
4. потврда о висини прихода појединаца, односно чланова породице, по основу радног односа или по основу обављања самосталне делатности, за месец који претходи месецу подношења захтева,
5. последњи чек од пензије за лица која су остварила права на пензију,
6. фотокопију картице текућег рачуна за подносиоца захтева уколико поседује отворен текући рачун,
7. изјаву о сагласности странке и чланова домаћинства,
9. изјаву о заједничком домаћинству.
Висина једнократне помоћи одређује се према ценама из малопродаје имајући у виду минималну потрошачку корпу, и то у висини од 20% минималне потрошачке корпе, а максимално до износа од 10.000 динара.

Уз попуњен и потписан захтев за остваривање права на једнократну помоћ за задовољавања основних животних потреба – огрева странка је дужна приложити:
1. фотокопије важећих личних карата за одрасле чланове заједничког домаћинства,
2. фотокопије легитимација за интерно расељена и избегла лица (или решење о пријему у држављанство), за све чланове домаћинства,
3. уколико супружници односно ванбрачни партнери не живе заједно правноснажна пресуда о разводу брака и поверавању малолетне деце и висини утврђене обавезе издржавања или доказ да је поступак у току,
4. потврда о висини прихода појединаца односно чланова породице по основу радног односа или по основу обављања самосталне делатности, за месец који претходи месецу подношења захтева,
5. последњи чек од пензије за лица која су остварила права на пензију,
6. фотокопију последњег рачуна за електричну енергију, односно гас, односно даљинско грејање, у зависности о тога шта домаћинство користи за грејање.
7. изјаву о сагласности странке и чланова домаћинства,
8. изјаву о заједничком домаћинству.
Висина једнократне помоћи одређује се према важећем ценовнику „Србијашума“ за кубни метар огервног дрвета, односно цевновнику „Електродистрибуције“ за kW електричне енергије за домаћинство, односно ценовнику ЈП „Србијагас“ за кубни метар гаса, односно према ценовнику пружаоца услуга даљинског грејања.

Максимални износ једнократне помоћи који се према процени стручног радника Центра за социјални рад може предложити је за:
1. 3м³ огревног дрвета
2. 2000 kW електричне енергије
3. 300 м³ гаса
4. једномесечну потрошњу домаћинства за даљинско грејање.

Уз попуњен и потписан захтев за остваривање права на једнократну помоћ за задовољавања основних животних потреба – набавка хигијенског пакета странка је дужна приложити:
1. фотокопије важећих личних карата за одрасле чланове заједничког домаћинства,
2. фотокопије легитимација за интерно расељена и избегла лица (или решење о пријему у држављанство), за све чланове домаћинства,
3. уколико супружници односно ванбрачни партнери не живе заједно правноснажна пресуда о разводу брака и поверавању малолетне деце и висини утврђене обавезе издржавања или доказ да је поступак у току,
4. потврда о висини прихода појединаца односно чланова породице по основу радног односа или по основу обављања самосталне делатности, за месец који претходи месецу подношења захтева,
5. последњи чек од пензије за лица која су остварила права на пензију,
6. предрачун или рачун из малопродајног објекта за набавку хигијенског материјала,
7. изјаву о сагласности странке,
8. изјаву о заједничком домаћинству.
Висина једнократне помоћи за набавку хигијенског пакета одређује се према ценама из малопродаје, а максимално до износа од 10.000 динара.


3. набавка лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу,

Уз попуњен и потписан захтев за остваривање права на једнократну помоћ за набавку лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу странка је дужна приложити:
1. фотокопије важећих личних карата за одрасле чланове заједничког домаћинства,
2. фотокопије легитимација за интерно расељена и избегла лица (или решење о пријему у држављанство), за све чланове домаћинства,
3. уколико супружници односно ванбрачни партнери не живе заједно правноснажна пресуда о разводу брака и поверавању малолетне деце и висини утврђене обавезе издржавања или доказ да је поступак у току,
4. потврда о висини прихода појединаца односно чланова породице по основу радног односа или по основу обављања самосталне делатности, за месец који претходи месецу подношења захтева,
5. последњи чек од пензије за лица која су остварила права на пензију,
6. фотокопију извештаја изабраног лекара о потребној терапији или фотокопију налаза лекара специјалисте не старији од шест месеци или фотокопију отпусне листе не старије од шест месеци или фотокопије лекарских рецепата не старије од 15 дана са потписом лекара и датумом,
7. предрачун или рачун за прописану терапију из апотеке,
8. извештај лекара специјалисте о потреби набавке медицинског помагала,
9. предрачун Републичког фонда за здравствено осигурање о висини накнаде за набавку медицинског помагала,
10. фотокопију решења о признавању права на додатак за помоћ и негу другог лица оствареног преко РФ ПИО (за корисника или члана његове породице),
11. здравствена књижица на увид,
12. за предузимање неопходних и хитних медицинских интервенција као и за дуготрајно лечење извештај надлежне здравствене установе,
13. изјаву о сагласности странке,
14. изјаву о заједничком домаћинству.
Висина једнократне помоћи одређује се према према предрачуну или рачуну за прописану терапију из апотеке, предрачуну/рачуну РФЗО за набавку медицинског помагала, а максимално до износа од 20.000 динара.

 

4. набавке уџбеника и школског прибора за децу која се редовно школују,

Уз попуњен и потписан захтев за остваривање права на једнократну помоћ за набавку уџбеника и школског прибора за децу која се редовно школују странка је дужна приложити:
1. фотокопије важећих личних карата за одрасле чланове заједничког домаћинства,
2. фотокопије легитимација за интерно расељена и избегла лица (или решење о пријему у држављанство), за све чланове домаћинства,
3. уколико супружници односно ванбрачни партнери не живе заједно правноснажна пресуда о разводу брака и поверавању малолетне деце и висини утврђене обавезе издржавања или доказ да је поступак у току,
4. потврда о висини прихода појединаца односно чланова породице по основу радног односа или по основу обављања самосталне делатности, за месец који претходи месецу подношења захтева,
5. последњи чек од пензије за лица која су остварила права на пензију,
6. потврде о редовном школовању за децу у основној и средњој школи, за децу на вишој школи или факултету за текућу школску годину,
7. изјаву о сагласности странке,
8. изјаву о заједничком домаћинству.
Висина једнократне помоћи се може признати у максималном износу од :
1. 10.000 динара за основно образовање,
2. 10.000 динара за средње образовање,
3. 15.000 динара за студије.
Уколико у породици има више деце, максималан износ једнократне помоћи из претходног става може се увећати до највише 10% по детету.


5. изласка младих из система социјалне заштите,

Поступак за остваривање права на једнократну помоћ младима који излазе из система социјалне заштите води се по службеној дужности, а на предлог водитеља случаја.
Износ који се може одобрити за ову намену не може прелазити максималан износ једократне помоћи утврђеног Одлуком.


6. изласка жртава насиља у породици из прихватилишта,

Поступак за остваривање права на једнократну помоћ ради изласка жртава насиља у породици из прихватилишта води се по службеној дужности, а на предлог водитеља случаја.
Износ који се може одобрити за ову намену не може прелазити максималан износ једократне помоћи утврђеног Одлуком.


7. других ванредних ситуација када се не може превазићи стање социјалне потребе.

Поступак за остваривање права на једнократну помоћ за друге ванредне ситуације, када се не може превазићи стање социјалне потребе покреће се по захтеву странке или по службеној дужности.
Ово право могу остварити:
1. појединац или породица којима је у елементарној непогоди (пожар, поплава, земљотрес, клизиште, град, олујни ветар и сл) или другим непогодама оштећен стан или кућа који имају у власништву,
2. породица у којој је несрећним случајем наступила смрт једног или више чланова породице,
3. лице отпуштеном са дужег лечења или издржавања казне затвора ( на основу отпусног листа надлежног органа или установе).

Уз захтев је потребно приложити:
1. фотокопије важећих личних карата за одрасле чланове заједничког домаћинства,
2. фотокопије легитимација за интерно расељена и избегла лица (или решење о пријему у држављанство), за све чланове домаћинства,
3. уколико супружници односно ванбрачни партнери не живе заједно правноснажна пресуда о разводу брака и поверавању малолетне деце и висини утврђене обавезе издржавања или доказ да је поступак у току,
4. потврда о висини прихода појединаца односно чланова породице по основу радног односа или по основу обављања самосталне делатности, за месец који претходи месецу подношења захтева,
5. последњи чек од пензије за лица која су остварила права на пензију,
6. извештај надлежних служби о настанку елементарне непогоде,
7. извештај о процени штете проузроковане елементарном непогодом,
8. друге доказе којима се потврђује настанак конкретне тешке ситуације,
9. изјаву о сагласности странке и чланова заједничког домаћинства,
10. изјаву о заједничком домаћинству.


- право на трошкове сахране;

Право на трошкове сахране може се признати: ­

 • за лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај трошкове сноси буџет Републике Србије;
 • за кориснике права на новчану социјалну помоћ у складу са Законом;
 • ­за лица неутврђеног идентитета;
 • за лица која немају сроднике који су по закону обавезни на издржавање;
  ­
 • за лица која имају сроднике за које је Центар за социјални рад утврдио да нису у могућности да сносе трошкове сахрањивања;
  ­
 • за лица непознатог пребивалишта/боравишта, која се у тренутку смрти нађу на подручју општине Горњи Милановац;
  ­
 • изузетно за лица која нису у систему социјалне заштите, а налазила су се у стању социјалне потребе по процени Центра за социјални рад.

Право на трошкове сахране може се признати, уз приложене доказе о стварним трошковима, лицу које је извршило сахрањивање. Накнада трошкова сахране се утврђује у висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније погребне опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом) превоз покојника, сахрањивање, гробно место и таксу за гробно место. праву на трошкове сахране одлучује Центар за социјални рад.


УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

 

Помоћ у кући за одрасла и стара лица

Корисници услуге могу бити лица старија од 60 година која имају ограничења физичких и психичких способности, живе сама и нису у стању да се старају о себи или живе са сродницима који нису у стању да им пруже адекватну помоћ.

Изузетно, услугу Помоћи у кући могу остварити и лица млађа од 60 година која не испуњавају услове из става 2. овог члана и то:
­

 • особе са инвалидитетом;
  ­
 • лица која имају закључен уговор о доживотном издржавању, уз плаћање пуне цене услуге;
  ­
 • друга лица по процени Центра за социјални рад, уз плаћање пуне цене услуге

 

Услуга лични пратилац детета

Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.

Републикa Србијa Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.


Opstina Gornji Milanovac


Dom Zdravlja Gornji Milanovac


Republički zavod za socijalnu zaštitu


 Centarzztlj 2018


поделите!

пратите нас!

УПИТНИК

Пишите нам

Уколико имате додатних захтева можете попунити упитник испод и неко од наших радника ће Вам се ускоро јавити

Контакт телефон: +381 32 720 405
Е мејл: kontakt@csrgmilanovac.org.rs