ЦСРГМ

ПРАВА И УСЛУГЕ

Јавна овлашћења

(1) У вршењу јавних овлашћења, центар, у складу са законом, одлучује о:

1. остваривању права на материјално обезбеђење;

2. остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица;

3. остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад;

4. остваривању права на смештај у установу социјалне заштите;

5. остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу;

6. хранитељству;

7. усвојењу;

8. старатељству;

9. одређивању и промени личног имена детета;

10. мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права;

11. мерама корективног надзора над вршењем родитељског права.

(2) У вршењу јавних овлашћења, центар, у складу са законом, обавља следеће послове:

- спроводи поступак посредовања - медијације у породичним односима (мирење и

нагодба);

- доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о

заштити права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права;

- доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у

породици коју је тражио други овлашћени тужилац;

- пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору

за заштиту од насиља у породици;

- спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља;

- врши попис и процену имовине лица под старатељством;

- сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени

васпитних налога;

- спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела;

- подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за

малолетнике;

- присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног

учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, саслушање

других лица), ставља предлоге и упућује питања лицима која се саслушавају;

- доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у

погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену

његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под којима малолетник живи и друге

околности које се тичу његове личности и понашања;

- присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку

против малолетног учиниоца кривичног дела;

- обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих

послова када извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или

бекства малолетника;

- стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза;

- проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља

или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере;

- проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује

помоћ породици у коју је малолетник смештен;

- спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се

брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега

штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи;

- стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравака у

установи за васпитавање и образовање малолетника,

- доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних

мера о чијем се извршењу стара;

- предлаже суду доношење одлуке о трошковима извршења васпитних мера;

- обавља друге послове утврђене законом.

(3) Центар у вршењу јавних овлашћења пружа услуге социјалног рада и покреће судске

поступке када је законом на то овлашћен.


Републикa Србијa Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.


Opstina Gornji Milanovac


Dom Zdravlja Gornji Milanovac


Republički zavod za socijalnu zaštitu


 Centarzztlj 2018


поделите!

пратите нас!

УПИТНИК

Пишите нам

Уколико имате додатних захтева можете попунити упитник испод и неко од наших радника ће Вам се ускоро јавити

Контакт телефон: +381 32 720 405
Е мејл: kontakt@csrgmilanovac.org.rs