ЦСРГМ

ЗАКОНИ И ПРОПИСИ

Закони и прописи

 

Делокруг рада Центра регулисан је следећим  прописима и правним актима:

 

 • Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС 24/11)
 • Породични закон („Сл гласник РС“ број 18/05);
 • Закон о јавним службама („Службени гласник РС“бр.42/91,71/194,79/2005,  81/2005,83/2005,83/2014);
 • Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној
 •  заштити малолетне деце („Службени гласник РС“ број 85/05);
 • Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад(„Службени гласник РС“ број 59/08,37/10,39/11,1/12);
 • Споразум о сарадњи и заједничком деловању за ефикасно остваривање и спровођење заштите жртава насиља у породици и женама у партнерским односима
 • Закон о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“  18/2016);
 • Закон о спречавању насиља у породици („Службени гласник РС“ бр.94/2016)
 • Закон о ванпарничном поступку («Службени гласник СРС» број 25/82, 48/88,46/95, 55/14)
 • Закон о раду («Службени гласник РС» број 24/05, 61/05,54/09, 32/13,75/14,13/17 и 113/2017)
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» број 120/04,54/07, 104/09,36/10);
 • *Закон о безбедности и здрављу на раду («Сл. гласник РС» број 101/05, 91/15 и 113 /2017);
 • Закон о финансијској подршци породици са децом («Сл. гласник РС» број 113/2017 и 50/2018)
 • Закон о јавним набавкама (« Службени гласник РС» број 124/12, 14/2015 и 68/2015)
 • Закон о заштити грађана („Службени гласник РС“, бр.79/05 и 54/07).
 •  Закон о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС“,бр.55/14)
 • Закон о заштити података о личности „Службени гласник РС“ број 97/08,104/09, 68/12,107/2012)
 • Закон о буџету Републике Србије  за 2018.г(„Службени галсник РС“ број 113/2018)
 • Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ број 22/2009)
 • Одлука о правима и услугама у социјалној заштити Општине Горњи     Милановац („Службени гласник општине“ 24/11,17/2016)
 • Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника у социјалној заштити(«Службени гласник РС» број 36/93);
 • Правилник о евиденцији и документацији о издржаваним лицима («Службени гласник РС» број 56/05);
 • Правилник о евиденцији и документацији о лицима према којима је извршено насиље у породици и о лицима против којих је одређена мера заштите од насиља у породици ( «Службени гласник РС» број 56/05);
 • Правилник о програму припреме за усвојење («Службени гласник РС» број60/05);
 • Правилник о начину вођења јединственог личног регистра усвојења и о начину вођења евиденције и документације о усвојеној деци («Службени гласник РС» број63/05);
 • Правилник о евиденцији и докуменатцији о усвојеној деци (“Службени галсник РС“97/05)
 • Правилник о евиденцији и документацији о штићеницима („Службени галсник РС“ број 97/05)
 • Правилник о програму припреме за хранитељство и Правилник о начину вођења евиденције и документације о хранитељству ( «Службени гласник РС» број 67/05);
 • Правилник о ближим условима за заснивање хранитељства ( «Службени гласник РС» број 102/05);
 • Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о стручном раду у установама социјалне заштите («Службени гласник РС» број 63/93, 10/06,36/08,59/08);
 • Правилник о хранитељству („Службени гласник РС“ број 36/08 );
 • Правилник о социјалној помоћи за лица која траже азил („Службени гласник РС“ број 44/08, 78/11);
 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здравља рад („Службени гласник РС“ број 21/09);
 • Правилник о ближим условима и стандардима  за пружање услуге у социјалној заштити („Службени гласник РС“ 42/13)
 • Правилник о извршењу васпитних мера посебних обавеза („Службени гласник РС“ бр.94/2006)
 • Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга у обалсти социјалне заштите које финасира Република („Службени галсник РС“ бр.15/92,100/93, 51/97,70/03,97/03,99/04,100/04,25/05,77/05,60/06,8/11)
 • „Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити“ („Службени гласник РС“ бр.42/2013)
 • Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 80/92, 45/2016 и 98/2016);
 • Уредба о електронском канцеларисјком пословању органа државне управе („Службени гласник“ бр.102/10)
 • Уредба о енергетски заштићеном купцу,односно угроженом купцу топлотне енергије („Службени гласник РС“ бр.49/10 и 63/16)
 • Уредба о мерама социјалне укључености  корисника новчане социјалне помоћи („Службени галсник РС“ 112/14)
 • Уредба о примањима и приходима која су од утицаја на сотваривање права на новчану социјалну помоћ („Службени гласник РС“36/11)
 • Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 10/93, 14/93,67/2016 и 3/2017);

 

Републикa Србијa Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.


Opstina Gornji Milanovac


Dom Zdravlja Gornji Milanovac


Republički zavod za socijalnu zaštitu


 Centarzztlj 2018


поделите!

пратите нас!

УПИТНИК

Пишите нам

Уколико имате додатних захтева можете попунити упитник испод и неко од наших радника ће Вам се ускоро јавити

Контакт телефон: +381 32 720 405
Е мејл: kontakt@csrgmilanovac.org.rs